پخش نمک شفاف

پخش انواع نمک کریستالی شفاف

سنگ نمک کریستالی شفاف از انواع سنگ نمک های موجود در طبیعت، فاقد سموم و مواد زیان آور می باشد.
سنگ نمک کریستالی خالص ترین نوع سنگ نمک با خلوص 99/9 درصد در کل جه

بیشتر بخوانید