مرکز توزیع سنگ‌ نمک

مرکز توزیع سنگ‌ نمک کریستالی باکیفیت

برای تصفیه سنگ‌ نمک کریستالی باکیفیت را به کارخانه های تصفیه برده و از نمک انواع مشتقات آن را تولید می کنند اگر نمک در پروسه تبلور مجدد دانه های بلوری قرار گیرد

بیشتر بخوانید